ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

Szkolny program profilaktyki

 

Szkolny program profilaktyki
na okres 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych
w Zielonej Górze

 

 

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Główne cele programu
 3. Realizacja zadań
 4. Przewidywane efekty
 5. Ewaluacja programu
 6. Autorzy

 

I. Wstęp

Program profilaktyczny został opracowany w oparciu o diagnozę środowiska uczniów oraz rozmowy z nauczycielami, rodzicami uczniów. Zwracają oni uwagę na problemy występujące
w środowisku szkolnym, takie jak: agresja, przemoc,wszelkiego rodzaju uzależnienia, brak kultury osobistej, wagary, brak zainteresowania nauką.
W programie przedstawiono działania mające na celu zapobieganie takim zachowaniom. Chcemy, aby młodzież była świadoma zagrożeń i konsekwencji, z jakimi może spotkać się w szkole. Planujemy wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie właściwych wyborów.Realizowane działania dotyczą uczniów, rodziców/opiekunów oraz nauczycieli.

W wyniku ewaluacji programu profilaktycznego w roku szkolnym 2011/2012 zostały wyodrębnione obszary zagrożeń i przedstawione działania, które zostaną podjęte w kolejnych latach.

Postanowiono:
 

 • zintensyfikować działania profilaktyki antynikotynowej;
 • zwiększyć działania w kierunku poprawienia frekwencji na zajęciach lekcyjnych;
 • zwiększyć działania w kierunku pedagogizacji rodziców - część rodziców nie posiada odpowiednich umiejętności wychowawczych, koniecznych do właściwego pokierowania rozwojem ucznia;
 • mocniej motywować uczniów do nauki (brak odpowiedniego zaangażowania w proces uczenia się u poszczególnych uczniów);
 • propagować właściwe postawy i zachowania wśród uczniów. 
 • eliminować takie zachowania jak: 
  - próby zastraszania i wymuszania;
  - przejawianie zachowań agresywnych wobec innych uczniów; 
  - niestosowny strój;
  - niewłaściwe korzystanie z telefonów komórkowych; 
  - używanie wulgaryzmów;

Do wniosków doprowadziły:
- systematyczna obserwacja;
  - zapisy w dzienniku pedagoga szkolnego;
- wywiady z policją;
- analiza dokumentacji szkolnej (dzienniki, frekwencja, uwagi);
- opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 


II. Główne cele programu

 

 1. Zapobieganie przemocy i agresji
 2. Profilaktyka uzależnień
 3. Zwiększenie efektów kształcenia
 4. Podnoszenie kultury osobistej


III. Realizacja zadań

Cel główny: Zapobieganie przemocy i agresji

L.p.

Zadania

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Adresat

1.

Otoczenie szczególną opieką ofiary przemocy
i sprawców przemocy

- diagnoza środowiska rodzinnego
i rówieśniczego uczniów

wychowawcy pedagog

nauczyciele rodzice

- rozmowy indywidualne
z ofiarami
i sprawcami przemocy

wychowawcy
pedagog
wicedyrektor ds. wychowawczych

uczniowie

- lekcje wychowawcze na prośbę wychowawców

pedagog

uczniowie

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

pedagog

uczniowi rodzice nauczyciele

2.

Szybka interwencja
w przypadku zaistnienia zjawiska.

- komisje dyscyplinujące

wicedyrektor ds. wychowawczych wychowawcy pedagog

uczniowie rodzice

- współpraca z rodzicami uczniów

wychowawca
pedagog
wicedyrektor ds. wychowawczych

uczniowie
rodzice

- zainstalowanie monitoringu
w kolejnych newralgicznych miejscach

dyrekcja

uczniowie, nauczyciele

- dyżury nauczycieli podczas przerw

nauczyciele

uczniowie

- współpraca pomiędzy wszystkimi pracownikami szkoły

nauczyciele
i inni pracownicy

wszyscy pracownicy szkoły uczniowie

- współpraca z sądem, kuratorami, policją

wicedyrektor ds. wychowawczych
pedagog

uczniowie nauczyciele

3.

 

Integracja zespołu klasowego

 

- zajęcia integracyjne dla klas I

pedagog

uczniowie kl.I
wychowawcy

- wycieczki klasowe

wychowawca uczniowie

uczniowie

4.

 Kształtowanie postawy tolerancji

- lekcje wychowawcze  na prośbę wychowawców

pedagog

uczniowie

- rozmowy indywidualne

pedagog,
wychowawca

uczniowie

- warsztaty ze specjalistą: „Żyję bez ryzyka AIDS"

pedagog

uczniowie

5.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

- lekcje wychowawcze w klasach IV

pedagog

uczniowie kl. IV

- rozmowy indywidualne

pedagog,
wychowawca

uczniowie

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

pedagog

uczniowie nauczyciele

6.

Jasne sformułowanie zasad zachowania
i współżycia społeczności uczniowskiej

- zapoznanie ze Statutem Szkoły

wychowawca

uczniowie

- zapoznanie
z regulaminami

wychowawca

uczniowie

- rozmowy indywidualne

wychowawca pedagog

uczniowie

7.

Zaproponowanie uczniom różnorodnych  form spędzania czasu wolnego

- zajęcia pozalekcyjne

nauczyciele

uczniowie

- koła zainteresowań

nauczyciele

uczniowie

- akcje szkolne

nauczyciele

uczniowie

- konkursy

nauczyciele

uczniowie

 

Cel główny: Profilaktyka uzależnień

L.p.

Zadania

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Adresat

1.

Przygotowanie uczniów do świadomych wyborów dotyczących własnego zdrowia i życia (narkotyki, alkohol, nikotyna, inne)

- rada szkoleniowa dla nauczycieli

dyrekcja

nauczyciele

- wykład informacyjny dla rodziców dyrekcja rodzice

- lekcje wychowawcze prowadzone przez wychowawców, pedagogów, zaproszonych specjalistów

wycowawca
pedagog

uczniowie

- dostęp do ulotek,broszur, książek,filmów   edukacyjnych

pedagog
biblioteka 

uczniowie, nauczyciele 
rodzice

2.

 Pomoc uczniom po inicjacji narkotykowej

- diagnoza środowiska rodzinnego i rówieśniczego

wychowawca pedagog 

uczniowie

rodzice

- rozmowy indywidualne wychowawca pedagog dyrektor

uczniowie

rodzice

- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną pedagog wychowawca

uczniowie 

rodzice

- współpraca z Lubuskim Ośrodkiem Profilaktyki
i Terapii uzależnień oraz innymi ośrodkami zajmującymi się uzależnieniami
pedagog wychowawca

uczniowie

rodzice

3.

Działania prewencyjne 

- obserwacja uczniów i szybkie reagowanie (zgodnie z procedurami), gdy uczeń jest pod wpływem środków odurzających bądź alkoholu

nauczyciele

rodzice 

personel szkolny

uczniowie 
- komisje dyscyplinujące wicedyrektor ds. wychowawczych pedagog wychowawca

uczniowie

rodzice

- dyżury nauczycieli podczas przerw
nauczyciele uczniowie
- rozmowy indywidualne pedagog wychowawca uczniowie
- pisemna zgoda rodziców uczniów klas pierwszych dot. wykonywania testów na obecność narkotyków lub alkoholu w przypadku podejrzeń wychowawca

uczniowie

rodzice

- współpraca z policją (przekazanie informacji        o zaistniałej sytuacji) dyrektor uczniowie 

4.

Jasne sformułowanie zasad zachowania w szkole 

- zapoznanie ze Statutem Szkoły 

wychowawca

uczniowie

- zapoznanie
z regulaminami obowiązującymi w szkole
wychowawca uczniowie
- lekcje wychowawcze  wychowawca pedagog uczniowie

- rozmowy indywidualne

pedagog
wychowawca

uczniowie

5.

 Propagowanie zdrowego trybu życia

- obchody dni związanych ze zdrowym trybem życia, np. Światowego Dnia Walki
z AIDS, Światowego Dnia bez Papierosa, Akcji Honorowego Krwiodawstwa, itp.

pedagog wychowawca nauczyciele

uczniowie 

 

 

 

Cel główny: Zwiększenie efektów kształcenia

L.p.

Zadania

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Adresat

1.

Pomoc uczniom mającym problemy
w nauce 

- wyodrębnienie uczniów z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

pedagog

nauczyciele uczniowie

- możliwość korzystania
z konsultacji

nauczyciele

uczniowie

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

pedagog

uczniowie rodzice nauczyciele

- ścisła współpraca z rodzicami

wychowawca

uczniowie rodzice

2.

Promocja uczniów zdolnych 

- indywidualna praca z uczniami wyróżniającymi się w nauce

nauczyciele

uczniowie

- udział w konkursach
i olimpiadach na terenie szkoły
i poza nią

nauczyciele

uczniowie

- koła zinteresowań

nauczyciele

uczniowie

- prezentacja osiągnięć uczniów

nauczyciele

uczniowie

3.

Ograniczenie rozmiarów absencji 

- współpraca z rodzicami

 wychowawca

uczniowie rodzice

- komisje dyscyplinujące 

wicedyrektor ds. wychowawczych wychowawca pedagog

uczniowie rodzice

- rozmowy indywidualne wychowawca pedagog uczniowie rodzice
- systematyczna kontrola frekwencji uczniów wychowawca uczniowie rodzice

4.

Podnoszenie motywacji do nauki 

- lekcje wychowawcze na prośbę wychowawców 

pedagog

uczniowie

- rozmowy indywidualne wychowawca pedagog

uczniowie

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

pedagog

uczniowie rodzice nauczyciele

- nagradzanie uczniów za osiągnięcia i umiejętności nauczyciele uczniowie
- organizacja konkursów przedmiotowych nauczyciele uczniowie

5.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

- stosowanie metod aktywizujących

nauczyciele

uczniowie
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych

nauczyciele

nauczyciele

- awanse nauczycieli

nauczyciele

nauczyciele

- udział w kursach doskonalących

nauczyciele

nauczyciele

Cel główny: Podnoszenie kultury osobistej uczniów

L.p.

Zadania

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Adresat

1.

Respektowanie norm poprawnego zachowania 

- realzacja programu
z zakresu "savoir-vivre" 

pedagog

uczniowie

- komsje dyscyplinujące 

wicedyrektor ds. wychowawczych wychowawca pedagog

uczniowie rodzice

- rozmowy indywidualne

wychowawca pedagog

uczniowie

- podpisanie kontraktu

pedagog

uczniowie

2.

Dbałość o kulturę słowa 

- konsekwentne zwracanie uwagi na stosowanie wyrazów niecenzuralnych

nauczyciele

uczniowie

- poszerzanie kompetencji językowych

nauczyciele

uczniowie

- rozmowy indywidualne

pedagog
wychowawca

uczniowie

- pogadanki

pedagog
wychowawca

uczniowie

3.

 Dbałość o wygląd
i stosowny ubiór

- konsekwentne zwracanie uwagi na niewłaściwy strój ucznia

nauczyciele

uczniowie

- rozmowy indywidualne

wychowawca pedagog

uczniowie

- pogadanki

wychowawca pedagog uczniowie

4.

 Poszanowanie mienia szkoły

- surowe kary za dewastacje 

wychowawca

uczniowie

- zainstalowanie monitoringu dyrekcja uczniowie nauczyciele
- rozmowy indywidualne pedagog uczniowie
Nowa warstwa...

 

IV. Przewidywane efekty

1. Uczniowie radzą sobie w sytuacji przemocy, stresu i zagrożenia.

2. Szkoła uważana jest za bezpieczną w opinii uczniów i rodziców.

3. Uczniowie mają świadomość szkodliwości zażywania narkotyków, picia alkoholu i wpływu
środków psychoaktywnych ( narkotyki, dopalacze i inne) na własne zdrowie.

4. Nauczyciele i rodzice wyposażeni są w wiedzę z akresu profilaktyki uzależnień.

5. Lepsze relacje uczeń-nauczyciel-rodzic.

6. Uczniowie potrafią zachowywać się asertywnie.

7. Liczba wagarów jest znacznie mniejsza.

8. Uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki w nauce.

9. Uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia pedagoga szkolnego oraz profesjonalnych instytucji.

10. Przestrzegane są zasady współżycia.

11. Uczniowie dbają o właściwy wygląd, stosowny ubiór, nie używają wulgaryzmów.

12. Mienie szkoły nie jest dewastowane.V. Ewaluacja programu

Skuteczność programu profilaktycznego oceniana będzie w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w pierwszym i drugim semestrze, a także przez bieżące monitorowanie oraz samoocenę osób zaangażowanych w jego realizację.

Oceny będą formułowane za pomocą takich narzędzi, jak: obserwacje, hospitacje, sprawozdania, ankiety, rozmowy indywidualne z rodzicami, nauczycielami oraz uczniami,
a także zapisy w dziennikach lekcyjnych i konspekty zajęć.

Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz potrzeby wprowadzania ewentualnych zmian.VI. Autorzy

Program profilaktyczny opracował zespół w składzie:

Krystyna Komorowska, dyrektor ds. wychowawczych
Bożena Jakubiak, pedagog szkolny 
Alicja Mazur, pedagog szkolny
Anna Kudrawczuk, nauczyciel
Renata Kmiećkowiak, nauczyciel                      
Barbara Szpylma, nauczyciel
Aleksandra Czyż, nauczyciel
Julita Pawlicka, nauczyciel                                    

 

Zielona Góra, 10 czerwca 2013 r.

 


biblioteka
Ostatnio zmodyfikowany: 2013-10-22 23:41:47

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2023 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie ELEKTRONIKA!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

Zapraszamy firmy do współpracy i partnerstwa z naszą szkołą
TO MIEJSCE NA WASZĄ REKLAMĘ!!!!


Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy