ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych

Co to jest bibliografia?

BIBLIOGRAFIA - wywodzi się od greckich słów: „biblion" - książka oraz „graphein" - pisać, opisywać.
BIBLIOGRAFIA - to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.
Prawidłowo sporządzoną bibliografię należy zamieszczać na końcu KAŻDEJ pracy: referatu, prezentacji maturalnej i in.
Podanie w pracy bibliografii jest jednym z niezbędnych warunków zachowania praw autorskich.
LITERATURA PODMIOTU - to omawiane przez Was utwory, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty, mapy i in.
LITERATURA PRZEDMIOTU - to wykaz opracowań (książek, czasopism, artykułów, publikacji z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał i wykorzystał przy opracowaniu tematu.


Jak pisać bibliografię?

Zgodnie z normami: PN - ISO 690: 2002 (Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma, struktura.) oraz PN - ISO - 2: 1999 (Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.)
Normy te obowiązują od kilku lat . We wcześniejszych zasadach nie było obowiązku podawania numeru ISBN, natomiast elementem obowiązkowym było miejsce wydania
i wydawnictwo (obecnie są to elementy nieobowiązkowe).
ISBN - ang. International Standard Book Number - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (dziesięcio lub trzynastocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce). Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 r.

UWAGI dla sporządzających opisy bibliograficzne:
1. Tytuły utworów piszemy kursywą i nie stosujemy cudzysłowów.
2. Przy tytułach czasopism stosujemy cudzysłów (w odróżnieniu od książek).
3. Zamiast całości imienia autora można podać jego inicjał.
4. Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych i funkcjach.
5. Jeśli autorów jest więcej niż trzech lub nie można ustalić nazwiska autora, opis zaczynamy od tytułu. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech, wówczas podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami wszystkie wymienione nazwiska
i imiona.
6. Jeśli jest to pierwsze wydanie książki - ten element opisu pomijamy.
7. Jeśli wydawca nie umieścił w książce daty wydania, należy samemu określić rok, np. ok. 1999.
8. Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.
9. Opis piszemy ciągiem od marginesu do marginesu.
10. Opisy powinny być uporządkowane alfabetycznie.


Opis bibliograficzny książki (jednego autora):
Elementy obowiązkowe: nazwisko i imię autora, tytuł, wydanie, rok wydania, ISBN.
(Elementy nieobowiązkowe: miejsce wydania, wydawca).
Przykład:
Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. 2003. ISBN 83-07-02948-1.
Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd.7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1.


Opis bibliograficzny pracy zbiorowej:
Elementy obowiązkowe: tytuł książki, imię i nazwisko redaktora poprzedzone skrótem: Pod red., wydanie, rok wydania, ISBN.
Przykład:
Łacińska poezja w dawnej Polsce. Pod. red. Teresy Michałowskiej. 1995. ISBN 83-85605-36-3.

Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału) książki napisanej przez jednego autora:
Elementy obowiązkowe: nazwisko i imię autora, tytuł, wydanie, rok wydania, tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział. Nie podajemy ISBN.
Przykład:
Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. 1988. Ekspresjonizm, s. 70-92.
Tak sporządzamy również opis wiersza lub opowiadania ze zbioru jednego autora.


Opis bibliograficzny fragmentu z pracy zbiorowej:
Elementy obowiązkowe: nazwisko i imię autora rozdziału, tytuł rozdziału, litera W, opis książki, w której zawarty jest rozdział (bez ISBN), strony zajęte przez rozdział.
Przykład:
Bogucka Maria: Barbara Radziwiłłówna. W: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira. Wyd. 2. 1984, s. 67-88.

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma:
Elementy obowiązkowe: nazwisko i imię autora artykułu, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok i numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł.
Przykład:
Jaworski Marcin: Różewicz - ostatni modernista. „Polonistyka" 2005 nr 5 s. 18-24.

Opis bibliograficzny wywiadu:
Elementy obowiązkowe: nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu, tytuł wywiadu, skrót: Rozm. przepr., imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad, tytuł czasopisma, rok, numer, numery stron.
Przykład:
Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz. „Polityka" 2004 nr 3 s. 58-59.

Opisy bibliograficzne dokumentów elektronicznych:
Książka na płycie CD-ROM:
Przykład:
Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3.

Strona www:
Przykład:
Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/.


Artykuł w czasopiśmie internetowym:
Przykład:
Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej. W: „Konspekt" [online]. 2005 nr 2 [dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ISSN 1509-6926.


Opis bibliograficzny innych tekstów kultury:

Reprodukcja obrazu, rzeźby, dzieła architektury:
Przykład:
Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. 1986, nr il. XLVI.

Opis bibliograficzny filmu:
Przykład:
Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS]. Warszawa: AGF, 1986.biblioteka
Ostatnio zmodyfikowany: 2011-03-29 13:56:51

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2022 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie ELEKTRONIKA!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

Zapraszamy firmy do współpracy i partnerstwa z naszą szkołą
TO MIEJSCE NA WASZĄ REKLAMĘ!!!!


Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy