ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

Zasady punktowania osiągnięć uczniów w procesie rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2020/2021

I. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej
w postępowaniu rekrutacyjnym ustala się na 200, w tym:
1) za wyniki egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów.
Liczbę punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty ustala się mnożąc sumę punktów procentowych
uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu z języka polskiego i matematyki przez wskaźnik 0,35
oraz języka obcego nowożytnego przez wskaźnik 0,3.
2) za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów - języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne
osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły - maksymalnie 100 punktów.
a) sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych:
- ocena: celujący - 18 pkt.
- ocena: bardzo dobry - 17 pkt.
- ocena: dobry - 14 pkt.
- ocena: dostateczny - 8 pkt.
- ocena: dopuszczający - 2 pkt.
b) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów;
c) aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu - 3 punkty;
d) osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maksymalnie 18
punktów (w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego
zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo
punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów):
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;
Załącznik nr 3
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty1
:
• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,
• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty,
• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty;
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
- 7 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
- 5 punktów,
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty;
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty1
:
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów,
• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,
• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty,
• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty;
- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
• międzynarodowym - 4 punkty,
• krajowym - 3 punkty,
• wojewódzkim - 2 punkty,
• powiatowym - 1 punkt;

1
należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481);
Załącznik nr 3
II. Sposób przeliczania na punkty ocen w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia
do egzaminu ósmoklasisty:
1) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,
na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty1
, przelicza się na
punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym - przyznaje się po 35 punktów,
- bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
- dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
- dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
- dopuszczającym - przyznaje się po 10 punkty;
b) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym - przyznaje się po 30 punktów,
- bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,
- dobrym - przyznaje się 20 punktów,
- dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,
- dopuszczającym - przyznaje się 5 punkty.
2) w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 do szkół, o których
mowa w pkt 1), nie stosuje się przepisów § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

 


Rekrutacja odbywa się ze wspomaganiem elektronicznego systemu naboru.


Mariusz Kmiećkowiak
Ostatnio zmodyfikowany: 2020-07-09 14:28:14

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2022 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie ELEKTRONIKA!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

Zapraszamy firmy do współpracy i partnerstwa z naszą szkołą
TO MIEJSCE NA WASZĄ REKLAMĘ!!!!


Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy